Fase 2 Vooronderzoek

Nadat een visie, een plan van aanpak en een programma van eisen is opgesteld kunnen de mogelijkheden en alternatieven voor uitwerking van het idee nader worden onderzocht en kan een globale schets worden gemaakt van de voorgestelde situatie.


Download PDF

Analyse bestaande situatie 

Het vooronderzoek wordt in de regel gestart met een bezoek aan de locatie en een analyse van de bestaande situatie. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de historie, ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit.
Marktanalyse en trends

Om een plan of project tot een succes te maken is inzicht nodig in de markt en trends. Bij waterfrontontwikkeling is het bijvoorbeeld belangrijk inzicht te hebben in de watersportontwikkeling en trends op het gebied van watersport en aan water gerelateerde vormen van waterrecreatie. Ook ten aanzien van woning- en utiliteitsbouw die in een plan voor de ontwikkeling van een waterfront is opgenomen, moet worden uitgezocht op welke wijze het aanbod het beste kan worden afgestemd op de marktvraag.

Beleidsanalyse en randvoorwaarden

Waterfrontontwikkeling vindt meestal plaats in gebieden waar het plan moet worden ingepast in de bestaande situatie. Goed inzicht relevant beleid, wet- en regelgeving, eventuele randvoorwaarden en ruimtelijke inpasbaarheid kan een vlot verloop van de noodzakelijke procedures bevorderen.

Samenhang met andere plannen of ideeën

Om tot het beste resultaat te komen is het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen voor zover mogelijk in samenhang met andere plannen en ideeën te ontwikkelen.

SWOT-analyse Een SWOT-analyse is een handig hulpmiddel om de sterkten, zwakten van het de nieuwe ontwikkeling en kansen en bedreigingen in relatie tot de omgeving in kaart te brengen.
Voorbeelden

Het verzamelen van voorbeelden van vergelijkbare situaties elders in de wereld of in de regio is een goed hulpmiddel om kansen en mogelijkheden in beeld te brengen.

Globaal schetsontwerp

In deze fase kan een globaal schetsontwerp worden gemaakt om het idee of plan te visualiseren. Dit kan helpen om ‘decisionmakers’ en de omgeving een beeld te geven van de voorgestelde ontwikkeling.

Haalbaarheid

Om de economische haalbaarheid te toetsen kan in dit stadium een quick scan worden gemaakt.

Go to Download