Bigger picture
X


Waterrecreatie Advies BV
Flevo Marina Trade Center
Overstag 20
8221 RG  Lelystad

T 0320 21 88 47

r.steensma@waterrecreatieadvies.nl
www.waterrecreatieadvies.nl


Waterrecreatie Advies

Waterrecreatie Advies is een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in alle facetten van de watersport en waterrecreatie. Wij gebruiken onze kennis voor het opstellen van watersport- of gebiedsvisies, marktanalyses en onderzoek naar de haalbaarheid en inrichting van jachthavens. Ook kunnen wij via een SWOT-analyse de watersportkwaliteit van een stad of dorp beoordelen en kansen aandragen.

Producten en Diensten

  • Haalbaarheid, ontwerp en exploitatie van jachthavens
  • Onderzoek ontwikkeling watersport in Nederland
  • Waterfronten en havens in stedelijk gebied
  • Watersport gebiedsvisies en marktverkenningen
  • Recreatie en natuur, Natura 2000 
  • Projecten in het buitenland

Watersport is vaak de motor voor ontwikkelingen en creëert kansen voor de herinrichting van waterfronten. Varende boten zorgen voor een bijzondere sfeer en een aantrekkelijke omgeving om in te werken en te wonen. Het biedt kansen aan projectontwikkelaars en bedrijven, een impuls voor de leefbaarheid. Vaak werken wij in Nederland en in het buitenland samen met ingenieursbureaus en architecten in opdracht van overheden en investeerders. Wij leveren een scherp oog als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit en de haalbaarheid van ideeën. Wij zijn creatief als het gaat om duurzaamheid en de omgang met andere belangen. “Ieder zijn vak, leer van elkaar, samen zijn wij sterker”. Onze betrokkenheid bij en deelname aan Waterfronts NL is daar weer een goed voorbeeld van.


Projecten

Watersportgebiedsvisies en Marktverkenningen

Watersportgebiedsvisies en Marktverkenningen

Sinds 1993 heeft Waterrecreatie Advies meerdere watersport ontwikkelingsvisies geschreven, onder andere voor het IJsselmeergebied, het Groene Hart. de Waddenzee en het Deltagebied. Vanuit de potenties die het aanwezige water biedt (kust, meren, rivieren en/of kanalen, natuur, oevers, vaardoelen, bereikbaarheid, stranden, etc.) wordt gekeken naar de recreatieve mogelijkheden. Na eventueel aanvullend (markt)onderzoek naar het bestaande recreatieve gebruik, worden de sterke en zwakke kanten geanalyseerd en uitspraken gedaan over de kansen en ontwikkelingsmogelijkheden (SWOT). Voor knelpunten worden oplossingen aangedragen of aanbevelingen gedaan. Meer

Waterfronten en Havens in Stedelijk Gebied

Waterfronten en Havens in Stedelijk Gebied

Het optimaliseren van watersportmogelijkheden biedt kansen voor steden en dorpen aan het water. Niet alleen de toeristische kwaliteit, maar ook de kwaliteit van de woonomgeving verbetert. Tevens zorgen recreatie en toerisme voor directe en indirecte werkgelegenheid evenals draagvlak voor veel (extra) voorzieningen. Eventueel in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau kunnen wij de watersportmogelijkheden in een historisch of nieuw te ontwikkelen waterfront in kaart brengen, optimaliseren of inpassen. Meer

Haalbaarheid, Ontwerp en Exploitatie van Jachthavens

Haalbaarheid, Ontwerp en Exploitatie van Jachthavens

Waterrecreatie Advies heeft zich als adviesbureau gespecialiseerd in onderzoek naar de haalbaarheid, het ontwerp en de exploitatie van jachthavens. De activiteiten op dit gebied lopen zeer uiteen. Soms fungeert Waterrecreatie Advies even als klankbord voor een ondernemer of een gemeente, maar we kunnen op basis van onze marktkennis en ervaring ook een (schets)ontwerp van een jachthaven maken, compleet met steigerindeling en water- en landfaciliteiten. We kunnen helpen bij de selectie van leveranciers, RO procedures begeleiden en bijvoorbeeld advies geven op het gebied van management van havens. Meer

Onderzoek Ontwikkeling Watersport Nederland

Onderzoek Ontwikkeling Watersport Nederland

Sinds 1994 doet Waterrecreatie Advies onderzoek naar de ontwikkeling van de watersport in het IJsselmeergebied. In 2000 werd het onderzoek uitgebreid naar andere watersportgebieden in Nederland. Inmiddels zijn bijna alle jachthavens (hoofd- en nevenactiviteit), passantenhavens en winterstallingbedrijven in Nederland wel een keer door Waterrecreatie Advies benaderd met een vragenformulier. De laatste informatie over de ontwikkelingen in de watersport vindt u op de website van Waterrecreatie Advies. Meer

Projecten in het Buitenland

Projecten in het Buitenland

In 2003 breidde Waterrecreatie Advies haar activiteiten uit naar China. In concurrentie met 28 internationale consortia had DHV opdracht gekregen een Yachting Master Development Plan op te stellen voor de provincie Shanghai. Naast KuiperCompagnons, Ecorys en de Port of Rotterdam heeft Waterrecreatie Advies meegewerkt aan deze prestigieuze opdracht. In de jaren daarna werden meerdere projecten in China uitgevoerd, maar ook in Abu Dhabi, Sint Petersburg, België, Montenegro, Griekenland en Namibië. Er werd deelgenomen aan beurzen in China, India en Dubai. Overal in de wereld wordt gewerkt aan waterfronten. Industrie verdwijnt en maakt plaats voor woningbouw, jachthavens en waterrecreatie. Dat biedt kansen. Op het gebied van water heeft Nederland bijzondere kennis en ervaring, maar ook zeker op het gebied van watersport en waterfrontontwikkeling. Meer

Recreatie en Natuur, Natura 2000

Recreatie en Natuur, Natura 2000

Toervaren biedt bij uitstek de mogelijkheid om van de omgeving en de natuur te genieten. Aangezien natuurbeleving een belangrijk motief is dat toervaren populair maakt, moeten conflicten tussen waterrecreatie en natuur worden vermeden. Beide beïnvloeden elkaar en hebben elkaar nodig. De natuur maakt immers deel uit van het product waterrecreatie en de waterrecreant zorgt voor draagvlak voor natuurwaarden. Waterrecreatie Advies vindt een duurzame recreatieontwikkeling heel belangrijk. Zonering en vaarbeperkingen kunnen nodig zijn ter bescherming van belangrijke ecologische waarden. De natuurwetgeving moet echter wel functioneel en werkbaar zijn en geen onnodige belemmeringen veroorzaken. Meer