Fase 6 Realisatie en exploitatie

Alle noodzakelijke procedures zijn doorlopen en alle voorbereidingen zijn getroffen,  zodat met de realisatie van het plan of project kan worden begonnen.

Download PDF

Aanbesteding

Aanbieders van werken kunnen tijdens de aanbestedingsprocedure offerte doen voor uitvoering van de opdracht. Aangegeven wordt o.a. aangegeven voor welke prijs, en met weke materialen de opdracht zal worden uitgevoerd. Uit alle inschrijvingen selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt.

Financiering Op het moment dat de aanbestedingsprocedure wordt gestart moet de financiering van het plan of project rond zijn.

Directievoering

Doorgaans zal het ingenieursbureau dat de bestekken heeft opgesteld belast worden met het voeren van de directie over de uit te voeren werken. Dit betekent dat namens de opdrachtgever toezicht worden gehouden op de uitvoering overeenkomstig de bestekken.
Levering materialen Belangrijk is dat materialen die door toeleveranciers worden geleverd op tijd op de juiste plek worden afgeleverd.
Weg- en waterbouwkundige activiteiten

Met weg- en waterbouwkundige activiteiten worden bedoeld aanleg van wegen en bestratingen, grondverzet en grondwerk, baggerwerkzaamheden, aanleg van kunstwerken, beschoeiingen, damwanden, bruggen e.d.

Bouwwerkzaamheden

Bij bouwwerkzaamheden gaat het om alle activiteiten die nodig zijn om constructies en bouwwerken te realiseren, zoals bijvoorbeeld een havenkantoor, sanitaire voorzieningen, woningen, kantoren en winkels.

Oplevering

Als de bouw gerealiseerd is wordt het aan de opdrachtgever opgeleverd. Op dat moment wordt nagegaan of het plan of project volgens de specificaties van de opdrachtgever is gerealiseerd.

Beheer en onderhoud Na oplevering verschuift de aandacht naar beheer en onderhoud om het gerealiseerde te kunnen gebruiken zoals bedoeld en in optimale staat te houden.

Go to Download