Fase 5 Procedures en vergunningen

In de loop van het project zijn op diverse momenten goedkeuringen, vergunningen en ontheffingen nodig van verschillende overheden en partijen. Deze zijn afhankelijk van de locatie en omvang van de waterfrontontwikkeling.

Download PDF

Lokale, provinciale en nationale goedkeuring

Indien ruimtelijke procedures nodig zijn om een waterfrontontwikkeling mogelijk te maken is goedkeuring nodig van de overheid.

Milieueffectrapportage

In veel gevallen is het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER) verplicht. In een MER komen alle milieuaspecten in relatie tot het plan of project en de omgeving aan de orde.

Vergunningen en ontheffingen

Voor het verkrijgen van vergunningen en ontheffingen is eveneens goedkeuring nodig van het bevoegd gezag. Belangrijk is om een goede inschatting te maken van de doorlooptijd voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen.

Opstellen bestekken Ter voorbereiding van de aanbesteding(en) is het noodzakelijk om bestekken op te laten stellen voor alle te bouwen en te construeren gedeelten van het plan of project.
Voorbereiding aanbesteding Als alle goedkeuringen zijn verkregen en vergunningprocedures succesvol zijn afgerond en de bestekken gereed zijn,  kan de procedure van aanbesteding worden voorbereid. Afhankelijk van de geraamde kosten kan het gaan om een nationale of Europese aanbesteding.

Go to Download