Fase 1 - Idee

Vooronderzoek is een belangrijk middel om een idee te laten uitgroeien tot een sterke visie, een programma van eisen en een plan van aanpak om het idee te kunnen realiseren.

Download PDF

Goed idee

Ideeën voor de ontwikkeling van een waterfront zijn meestal afkomstig van overheden, investeerders of projectontwikkelaars. 

Visie

Het opstellen van een visie is belangrijk als meer partijen bij het idee zijn betrokken. De visie kan betrekking hebben op de locatie, een plan, of een proces.

Plan van aanpak

Een plan van aanpak wordt gemaakt om stapsgewijs aan te geven hoe het plan van idee tot uitvoering kan worden gebracht. 

Programma van eisen

In een programma van eisen wordt aangegeven aan welke criteria de realisatie van een waterfront moet voldoen. Bijvoorbeeld hoeveel ligplaatsen of passantenplaatsen moeten worden aangelegd, hoeveel parkeerruimte, winkel- of kantooroppervlak, huizen, wegen en groen nodig is om het beoogde doel te bereiken.  

Te bereiken doelen

Belangrijk is dat de te bereiken doelen en het te bereiken resultaat voor alle betrok-kenen helder zijn omschreven. Op die manier kan na realisatie van het plan of project worden geëvalueerd of het bereikte resultaat voldoet aan de beoogde doelen.

Beschikbaarheid van grond 


In de voorbereidingsfase moet worden onderzocht of en op welke wijze de grond beschikbaar is of kan worden verkregen om de gekozen locatie volgens plan te ontwikkelen.

Financieringsmogelijkheden In deze fase moeten alle mogelijkheden worden onderzocht om de ontwikkeling en uitvoering van het plan te financieren. 

Go to Download