Bigger picture
X


KuiperCompagnons
Gebouw Thee 0
Van Nelleweg 3042
3044 BC  Rotterdam

T 010 433 00 99

wvos@kuiper.nl
www.kuiper.nl

KuiperCompagnons

KuiperCompagnons is een multidisciplinair bureau met ongeveer 100 medewerkers en actief op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschap.
Overtuigingen, twijfels en intenties op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur en landschapsarchitectuur vinden hun oorsprong altijd in sociaal-maatschappelijke denkbeelden. Onze adviezen en ontwerpen zien wij daarom vooral als een culturele daad. Wie bouwt, vormgeeft en structureert, boetseert de samenleving.

Producten en Diensten

  • Ruimtelijke Ordening
  • Stedenbouw
  • Architectuur
  • Landschap

De samenleving bestaat uit vele identiteiten. Het ideaal van de heterogene stad is echter nog ver van de alledaagse werkelijkheid verwijderd. De grens stad en platteland vervaagt. Ook de actualiteit van het watervraagstuk is groot. De zorg en aandacht voor het milieu is zeker meer dan een hype. Elke druppel, en elk steentje dat wij kunnen bijdragen om aantastingen en bedreigingen van het milieu te reduceren, willen wij hiertoe proberen aan te wenden.
Sociaal-maatschappelijk engagement en zorg voor het milieu zijn, meer dan ooit, uitgangspunt en leidraad voor de wijze waarop ons bureau opdrachten benadert en uitvoert.


Projecten

Xinda-Longqi Bay, Shenzhen, China

Xinda-Longqi Bay, Shenzhen, China

Shenzhen is een van jongste metropolen van China. In amper dertig jaar is de bevolking toegenomen van enkele tienduizenden tot ongeveer negen miljoen inwoners.
Het bergachtige Dapeng schiereiland is uitzonderlijk fraai en ecologische waardevol, maar dreigt geabsorbeerd te worden door deze almaar uitdijende metropool. Op het schiereiland ligt de Xinda-Longqi Bay. Juist in deze baai moeten de landschappelijke, economische, ecologische en culturele waarden veilig gesteld worden.
In het plan van KuiperCompagnons ontstaat synergie doordat (eco)toerisme impulsen geeft aan de lokale economie: one echo of two eco’s.
Er vindt landaanwinning plaats door ‘nieuw land’ op te spuiten met zand vanuit zee. De kustlijn wordt strak en herkenbaar. Het nieuwe, vlakke land is uitermate geschikt voor stedelijke en recreatieve ontwikkelingen.
Een rivier die als een lint vanuit het Nationaal Park stroomt, is in het ontwerp aangegrepen voor de verbijzondering van woonmilieus in het zuiden van het plangebied. Door een ingenieus watersysteem ontstaat er een eilandenrijk. Het schone, zoete water uit de bergen vloeit geleidelijk over in het zoute zeewater. Hierdoor ontstaan natuurlijke gradiënten tussen zoet, brak en zout water, die worden gebruikt om met verschillende vegetatietypen een gevarieerde omgeving te creëren.
Het centrumgebied heeft een meer stedelijke invulling en uitstraling. De architectuur van de, voor China typische, bouwplots is afgestemd op de specifieke lokale wensen en eisen. Voorbeelden hiervan zijn de oriëntatie van bouwblokken op het zuiden en open gaten in de bebouwing om de verfrissende zeewind binnen te laten.
De internationale vakjury heeft het plan van KuiperCompagnons verkozen tot het winnende ontwerp. Speciale waardering werd uitgesproken voor de gedegen wetenschappelijke onderbouwing en de heldere ontwikkelingsrichting waarin een goede combinatie van toerisme en wonen is gevonden. Ook de innovatieve manier van omgaan met nieuw gewonnen land kon op sympathie van de jury rekenen.

 QianHai Bay, Shenzhen, China

QianHai Bay, Shenzhen, China

Shenzhen is de afgelopen 30 jaar onstuimig gegroeid van bijna niets tot een enorme metropool met circa 15 miljoen inwoners. Met het QianHai bay project neemt Shenzhen de volgende grote stap in zijn onstuimige groei. 1,5 miljoen mensen zullen hier gehuisvest worden. Shenzhen krijgt bovendien eindelijk een eigen ‘gezicht’ aan zee. KuiperCompagnons participeerde in een internationale ontwerpcompetitie voor dit nieuwe stadsdeel.
Het ontwerp voor QianHai kent een ringvormige opzet van met elkaar verbonden pieren waarop wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. De pieren verbinden het stadsleven met het water. Door de cirkelvorm kan vanuit deze ‘360 degree city’ altijd genoten worden van een panoramische skyline. Water biedt hier echter niet alleen woongenot, maar is ook pure noodzaak. Net als vele anderen delen van de wereld heeft ook Shenzhen te maken met een groot gebrek aan vers drinkwater. Met de zich doorzettende groei wordt dit probleem steeds nijpender. In  het voorstel  voor ‘360 degree city’ wordt de bestaande baai getransformeerd in een zoetwater binnenmeer zodat alle nieuwe inwoners drinkwater hebben. Agroparken en urban farms voorzien in voedsel. Afval wordt gezien als bron van energie. Huizen worden duurzaam gebouwd. QianHai bay is hiermee het eerste project van KuiperCompagnons dat vanuit de intenties van FEWS for MORE is bedacht; Food, Energy, Water en Shelter voor iedereen.

Neva Baai, Sint Petersburg, Rusland

Neva Baai, Sint Petersburg, Rusland

Sint Petersburg ondergaat een razendsnelle ontwikkeling. De beschikbare locaties ten oosten, noorden en zuiden van het stadscentrum zijn schaars en niet zo interessant om te ontwikkelen. De stad is inmiddels wel tegen de regionale grenzen aangegroeid en kan niet verder uitbreiden vanwege de omringende natuurgebieden.
De Neva Baai biedt echter een mogelijke uitkomst. Midden jaren 70 besloot de toenmalige Sovjet regering tot de bouw van een waterkering in deze baai ter bescherming van de stad St. Petersburg en omgeving. Men begon in de jaren 80 met de constructie en de voltooiing van het project was gepland in 2008.
Hiermee is de Neva Baai veilig gebied geworden. Dat is voor de Russische regering en ontwikkelaars aanleiding om in deze Baai een uitbreiding van de stad St. Petersburg te willen realiseren ten behoeve van zo'n 1 miljoen inwoners. De Russische ontwikkelaar Coalco heeft KuiperCompagnons gevraagd onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden te doen. Hierbij heeft DHV advies gegeven over de kust en water aspecten van het plan.
De Neva Baai is een uitzonderlijke locatie en niet zo eenvoudig te ontwikkelen als bestaand land. De beschikbare grond is echter schaars, zoals in Hong Kong, waardoor landaanwinning economisch haalbaar is. Het nabijgelegen historische centrum met al zijn voorzieningen en toeristische trekpleisters vormt bovendien een unieke gelegenheid om de ontwikkeling in de baai tot een succes te maken.
Uitzicht over het onmetelijke water van de baai tot aan de horizon, Krohnstadt met zijn unieke karakter en architectuur, de ecologische zones langs de kustlijn, het oude stadscentrum en de rivier de Neva creëren een rijk netwerk van dynamische en ruimtelijke relaties, die in het nieuwe plan geïntegreerd dienen te worden.
Al deze ruimtelijke componenten zijn uniek en bieden kansen voor het plan; “ New Petersburg”.

Stad van de Zon, Heerhugowaard, Nederland

Stad van de Zon, Heerhugowaard, Nederland

De grootste emissieneutrale woonwijk ter wereld.
In Heerhugowaard is KuiperCompagnons erin geslaagd om vanuit één concept een aanvankelijk ‘leeg tussengebied’ te transformeren tot een gebied met een nieuwe, sterke identiteit. In een droogmakerij waarvan de oorspronkelijke cultuurhistorisch-landschappelijke waarde al aan erosie onderhevig was, hebben we door middel van een ‘draaischijf’ een nieuw landschap ontworpen. Met in het middelpunt de Stad van de Zon. Door de orthogonale verkaveling van de droogmakerij te draaien naar een optimale ligging op de zon, hebben we in één keer vele doelstellingen kunnen bereiken. Zo is de Stad van de Zon een CO2-emissieneutrale wijk geworden. Er is een grote hoeveelheid waterberging gerealiseerd. De waterkwaliteit is sterk verbeterd, zelfs tot zwemwaterkwaliteit. Er is een groot oppervlak nieuwe natte natuur ontwikkeld waar nu al bijzondere vogels als Kluten en Kleine plevieren in leven. Een groot waterrijk recreatiegebied is verwezenlijkt, compleet met strand. Zo is een aantrekkelijk woonmilieu gecreëerd: een duurzame stad in het water.
Duurzaamheid is de sleutelterm in de Stad van de Zon. Niet alleen duurzaamheid op het gebied van milieu, maar ook sociale duurzaamheid, landschappelijke duurzaamheid, culturele duurzaamheid en economische duurzaamheid. In samenwerking met de gemeente Heerhugowaard is het gelukt de verschillende duurzaamheidsaspecten op grote schaal in een woningbouwontwikkeling van ongeveer 1400 woningen toe te passen. Samen met de bestuurders en ambtenaren van de gemeente zijn deze idealen hooggehouden, juist ook in tijden van verminderde belangstelling voor duurzaamheid. Meer

RiverStone, Rheden, Nederland

RiverStone, Rheden, Nederland

In de IJsseluiterwaarden tussen Velp en Rheden ligt ‘RiverStone’, een opgehoogd hoogwatervrij terrein met daarop een voormalige steenfabriek. KuiperCompagnons heeft voor deze locatie een masterplan opgesteld waarin natuurontwikkeling, woningbouw, recreatie en ruimte voor de rivier in samenhang worden ontwikkeld.
De ambitie is om deze plek, een ontoegankelijke enclave voor zware industrie, te veranderen in een hoogwaardig openbaar verblijfsgebied. De landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van de omgeving (ecologische hoofdstructuur) worden verder ontwikkeld en ingezet bij de stedenbouwkundige invulling van het plan. De verdere ontwikkeling van ‘RiverStone’ fungeert als aanjager voor deze gebiedsontwikkeling.
De vorm van het hoogwatervrije terrein in de uiterwaarden is gestroomlijnd om de doorstroming van de IJssel bij hoogwater te vergroten.
Op dat moment vormt ‘RiverStone’ een eiland in de IJssel. Een binnenhaventje maakt bereikbaarheid over water mogelijk en creëert mogelijkheden voor waterwoningen die meebewegen met de dynamiek van de rivier. De grote mate van interactie tussen de verschillende vormen van bebouwing en het omringende  dynamische rivierenlandschap heeft de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) er toe gebracht ‘RiverStone’ toe te voegen aan een reeks pilots met waterwonen, dat een palet van waterwoonvormen omvat (drijvend wonen, amfibisch wonen en terpwonen) op een locatie in het stroomgebied van de grote rivieren. In het masterplan zijn circa 220 woningen opgenomen.

Chongming, Shanghai, China

Chongming, Shanghai, China

Chongming Eiland is één van de grootste Chinese eilanden binnen de Shanghai stadsregio. Het ligt aan de riviermond van de Yangtze Rivier. Het "Eco-Forest" in het zuidelijk deel van omvat 20 km² land- en watergebied. Het masterplan, getiteld "The Crane's Footsteps", schetst een planconcept waarbij landbouw wordt gecombineerd met een rijke variatie aan beplanting en waterlopen. Ecologisch landschap, recreatiegebied, woongebied, een high-tech onderzoeksinstituut en een waterpark zijn allen geïntegreerd in dit masterplan. Chongming East Headland zal rechtstreeks door wegen, trein en veerpond met Shanghai City en andere delen van Chongming Eiland verbonden worden. Het noord-zuid kanaal fungeert als een duidelijke scheidslijn waardoor het oostelijk deel kan worden bestemd voor toerisme, recreatie en stedelijke ontwikkelingen en het westelijk deel als een ''Eco-Wetland Forest'' landschap. Om het probleem van het zoute water op te lossen dat onder de dijken door het gebied binnendringt, wordt een kanaalsysteem aangelegd. Door middel van beplanting wordt het brakke water gezuiverd in schoon water. In de wijze van beplanting is rekening gehouden met de verschillende watersoorten, oriëntatie, hellingen en bodemgesteldheid. Hierdoor ontstaat een reeks van verschillende landschaptypen die de basis vormen voor verdere stedelijke, toeristische en recreatieve ontwikkelingen. Het oude kreekgebied en de nieuwe polder structuur zijn geografisch verdeeld in meerdere stroken - de Werelden van het Woud - die worden gebruikt voor toerisme en recreatie. Aan de rand van het Eco-forest Park liggen meerdere recreatieve en toeristische plekken bij elkaar geconcentreerd die goed toegankelijk zijn voor publiek. Er zijn twee hoofdcentra: "the City of Crane", een woongebied in het Noorden en "Yangtze River Cultural Plaza" een recreatief centrum op de zuidelijke punt. De ''Eco-forest Parkway'' vormt een directe verbinding tussen de beide centra. Er is ook een waterverbinding. Een waterbus op elektriciteit en zonne-energie vaart heen en weer. Een boulevard verbindt de verschillende villawijken en landschapsstroken.

Kustvisie Lelystad, Nederland

Kustvisie Lelystad, Nederland

Wat betekent Lelystad aan het water?
In opdracht van de gemeente Lelystad heeft KuiperCompagnons met veel enthousiasme en inspiratie gewerkt aan de vorming van een visie voor de kust van Lelystad. Naast uitgebreid literatuuronderzoek en inbreng van de projectgroep Kustontwikkeling van de gemeente Lelystad hebben we vooral ook geluisterd. Geluisterd naar bewoners, belanghebbenden, organisaties en projectgroepen, onder andere de projectgroep Toekomstagenda Markermeer en IJmeer welke werken aan het ontwikkelingsperspectief voor het Markermeer-IJmeer.
Tijdens deze inventarisatiefase hebben we ook stiekem afgeluisterd. We hebben de kust horen spreken, en voor ons was dit meer dan waardevolle informatie. Wij hebben dit opgetekend in het eerste deel van deze visie. We noemen dit ''De mijmeringen van de kust''. Tijdens het boetseren en kneden met de elementen van de kust, water - natuur - landschap, hebben we steeds weer nieuwe mogelijkheden en verrassingen ontdekt. Als bijna vanzelfsprekend pasten de verschillende puzzelstukjes op natuurlijke en harmonieuze wijze in elkaar. Toetsingscriteria van de raad, wensen van de diverse projectgroepen en belanghebbenden en onze eigen ambities zijn in meer en soms ook in mindere mate terug te vinden in deze samenhangende visie.
Het tweede deel beschrijft de afzonderlijke delen van de visie vanuit de ogen van de bezoeker, bewoner of ondernemer in de toekomst. Hierin zijn de gewenste uitgangspunten verweven in de teksten als een begeleiding bij de verdere planvorming voor de gehele kust, maar ook bij uitwerkingen en realisatie van afzonderlijke projecten. Deze visie geeft richting aan de toekomst voor de kust van Lelystad maar mag geenszins een belemmering vormen voor initiatieven van nu.
De visie beoogt te inspireren, te stimuleren en te enthousiasmeren en is bedoeld voor iedereen die de kust van Lelystad een warm hart toedraagt en een bijdrage wil leveren aan het verwezenlijken van de in deze visie geschetste kwaliteiten, kansen en mogelijkheden.

Hafnarfjördur, IJsland

Hafnarfjördur, IJsland

Eiland en water, Bouwen op de grens.
KuiperCompagnons won in 2002 in Hafnarfjõrdur, een havenstad in de regio Reykjavik, IJsland een prijsvraag voor zeshonderd appartementen op vijf hectare grond. Daartoe verdeelde men de locatie in drie stukken met elk een eigen sfeer en architectuur. De nadruk lag op het ontwikkelen en herstructureren van oude havenfaciliteiten, op landterugwinning en op de relatie met de bestaande bebouwing. Door gebruik te maken van typische Nederlandse huisvestingmodellen en -typologieën, werd optimaal gebruik gemaakt van de bestaande natuurlijke kwaliteiten en stedelijke structuur van het gebied.

De Smaragd, Sharm el Sheikh, Egypte

De Smaragd, Sharm el Sheikh, Egypte

Deze grootschalige toeristische ontwikkeling aan Sharm el Sheikh Bay, direct gelegen aan de Rode Zee, zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van het toeristische arsenaal van Sharm el Sheikh. De morfologie van het terrein resulteert in diverse typologieën, waarbij de jachthaven, die plaats biedt aan ca. 600 jachten, het bruisend hart vormt van het plan. 

Hoofdontwikkelingsplan Jachtbouwindustrie Shanghai, China

Hoofdontwikkelingsplan Jachtbouwindustrie Shanghai, China

Shanghai, dat aan de Oost-Chinese Zee ligt, wordt in het westen omringd door een reeks meren en wordt doorsneden door rivieren en kanalen, wat de stad bij uitstek geschikt maakt om haar imago van metropool te verbinden met watersport. Het gemeentebestuur van Shanghai is zich bewust van de mogelijkheden om de belangrijkste Oost-Aziatische metropool aan het water te worden, dankzij de speciale geografische ligging in de delta van de Jangtze.
De opdracht voor een masterplan voor de ontwikkeling van de jachtbouwindustrie in Shanghai heeft betrekking op een algeheel overzicht van de jachtbouw, een analyse van de kansen voor Shanghai, het ontwerp van belangrijke stedelijke knooppunten, de aanleg van routenetwerken, alsmede een implementatieplan. Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van de regio en de ecologie van de kust- en deltagebieden is een ontwikkelingsmasterplan opgezet, met een duidelijk aangegeven gefaseerde ontwikkeling van de totale jachtbouwindustrie in Shanghai. Daarnaast worden zeer duidelijke en praktische deskundige adviezen gegeven met betrekking tot de manier waarop het gemeentebestuur van Shanghai het masterplan verder moet implementeren en uitwerken.

Taparura, Sfax, Tunesië

Taparura, Sfax, Tunesië

In 1964 werd een kunstmestfabriek gebouwd aan de kust van Sfax, met haar 265.000 inwoners momenteel de tweede stad van Tunesië. Het afvalproduct fosforgips werd jarenlang naast de fabriek in zee gestort en de vervuiling die dit veroorzaakte leidde in 1978 tot het sluiten van de kuststrook voor bezoekers en een verbod om in zee te zwemmen.
De afgelopen jaren zijn studies verricht hoe aan deze situatie een eind te maken. Er is voor gekozen het fosforgips bij elkaar 'te vegen' en af te dekken. Met landaanwinning rond dit depot ontstaat het nieuwe stadsdeel Taparura met een oppervlakte van 264 ha.
Het Masterplan Taparura voorziet in een basisstructuur, die bepaald wordt door het park en de kustlijn. Een kunstmatig eiland vormt de schakel tussen het zuidelijke deel met een stedelijke uitstraling en het noordelijke deel, dat vooral een residentieel karakter heeft.
De stedenbouwkundige hoofdstructuur wordt bepaald door een aantal structuurlijnen en centrale assen: de cirkelvormige boulevard aan de voet van het park, de stedelijke noord-zuid verbinding en de centrale stedelijke as van het park naar het eiland. De boulevard langs het strand in het zuidelijke deel wordt in het noorden voortgezet als een wandelpromenade.
In het gebied zijn enkele structuurbepalende pleinen gesitueerd. Tussen de, in het planconcept vastgelegde, hoofdstraten zijn de bouwblokken geprojecteerd. Het uitgangspunt hierbij is een optimale flexibiliteit om toekomstige ontwikkelingen niet bij voorbaat vast te leggen.
Op het centraal gelegen, ronde depot zal een stadspark verrijzen met een doorsnede van meer dan 800 meter dat is opgebouwd uit cirkelvormige terrassen. In de vlakke omgeving van Sfax vormt deze heuvel een landmark van formaat voor Taparura. Meer

Bitumarin, Opijnen, Nederland

Bitumarin, Opijnen, Nederland

Hoe kun je de natuur om je heen aanraken en genieten van het landschap om je heen, zonder de bekoring te verstoren? Door te zien zonder gezien te worden: op zoek naar het onzichtbare uitzicht.
Op de voormalige buitendijkse locatie van de ‘Opijnensche’, de plek waar in het verleden de bakstenen en terracotta versieringen voor het Scheepvaarthuis in Amsterdam werden gemaakt, komen woningen van waaruit landschap en natuur en de wisselende waterstanden van de Waal optimaal te beleven zijn. Meedogenloos en zonder compromis rondom. De inrichting van het terrein en de situering van de woningen worden zo georganiseerd dat van een afstand telkens slechts een glimp van het geheel te zien is. Daarbij wordt gebruik gemaakt van middelen en materialen die het omliggende landschap en de geschiedenis van de plek bieden.
Het landschap komt tot aan de voet van de gebouwen. Door middel van bestaande en nieuwe beplantingen wordt het zicht op het complex geregisseerd. Alle woningen kijken uit op het landschap en hebben privé buitenruimten in of aan de woning. Door een zorgvuldig materiaalgebruik ontstaat een effect waarbij delen van de architectuur op lijken te gaan in hun omgeving: zien zonder gezien te worden; op zoek naar het onzichtbare uitzicht.
De auto wordt aan het zicht onttrokken door de parkeerplaatsen onder een houten dek te situeren dat vanaf de dijk wordt ontsloten. Voor bezoekers is er ruimte om na passage van het poortgebouw bij de oorspronkelijke entree bovenaan de helling hun auto te parkeren.

Balkon, Maassluis, Nederland

Balkon, Maassluis, Nederland

De locatie Balkon dankt haar naam aan de specifieke ligging aan de Nieuwe Waterweg, een prachtige plek om te verblijven en te wonen. De stad Maasluis heeft daarmee een unieke gelegenheid zich te profileren aan de Nieuwe Waterweg, hier een wervend woonmilieu binnen Maassluis te realiseren van bijzondere kwaliteit. Vanaf deze locatie is een fascinerende uitzicht op de in- en uitgaande schepen, havenactiviteiten en het recreatiegroen van Rozenburg aan de overkant, deze ruimte beleving heeft een grote aantrekkingskracht.
De opzet van het plan speelt zo veel als mogelijk in op dit gegeven. Er is gezocht naar een optimale relatie van de woonwijk met het water. Dit is bereikt door een aantal pleinen aan het water, waardoor vanuit het woongebied zichtrelaties zijn met het water. Vanaf het water wordt het beeld van de bestaande en nieuwe hoogbouw voortgezet. Om de relatie tussen van bestaande hoogbouw in de woongebieden ten oosten van het spoor en het water niet te ontnemen, zijn deze op een dusdanige afstand van elkaar gesitueerd dat hierdoor voldoende doorzicht blijft gegarandeerd.
Torens vormen namelijk de bouwvorm bij uitstek waarin de wens naar het wonen aan de rivier. De combinatie van luxe, woontorens, gecombineerd met een brede differentiatie aan eengezinswoningen zal bijdragen een, naar leeftijd en inkomen gemêleerde bevolking. Hierdoor kunnen meer bewoners genieten van de weidsheid van het uitzicht, wordt de relatie van de stad Maassluis met de Waterweg versterkt, haar waterfront verrijkt en herkenbaar als eigen stadsbeeld.